ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนและปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 34
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนและปฏิบัติธรรม  ครั้งที่ 34   ของโรงปทุมเทพวิทยาคาร  ร่วมกับ  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  ตั้งแต่  พ.ศ. 2521  ถึงปัจจุบัน  เป็นโครงการที่ยาวนานที่สุดของวัด  และโรงเรียน  เปิดโอกาสให้นักเรียนใช่้เวลาว่างจากเรียนหนังสือ  มาเข้าวัดปฏิบัติธรรม  นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง/เครื่องแต่งกาย ใส่ชุดขาว หรือชุดสุภาพ วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
31 มี.ค. 60 ถึง 09 เม.ย. 60 โครงการเชิงปฏิบัติการ บรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

โครงการเชิงปฏิบัติการ บรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

ชื่อโครงการ :  โครงการเชิงปฏิบัติการ บรรพชาสามเณร  บวชเนกขัมมะ  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่  

                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลักษณะโครงการ :  เป็นโครงการใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ :  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 – 9  เมษายน  2560

 

๑. หลักการและเหตุผล

           เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ภายหลังประกาศของสำนักพระราชวัง  เรื่อง พระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ยังความโศกเศร้าเสียใจมายังประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศถือว่าเป็นการสูญเสีย และความวิปโยค ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย  ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ติดตามข่าวสาร และรับทราบมาเป็นลำดับว่า  ในห้วงหลายปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระประชวร และได้เสด็จฯ          ไปประทับที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะ เมื่อพระอาการบรรเทาลงก็จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามปกติด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อความผาสุกของพสกนิกร

           ตลอดรัชสมัยเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน  ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รักเทิดทูน ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้ บัดนี้ 70 ปี ในรัชสมัยของสมเด็จพระภัทรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทยได้สิ้นสุดลงแล้ว พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมาย ล้นพ้นหาที่สุดมิได้มากเพียงใด     ความเศร้าโศกอาลัยของพสกนิกรชาวไทย ก็มากมายท่วมท้นหาที่สุดมิได้เพียงนั้น 

ดังนั้น  สำนักงานมูลนิธิหลวงพ่อดำ  คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย   เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๑  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี  จังหวัดหนองคาย  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ   และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (กก.๔ บก. กฝ. บช. ตชด. และร้อย ตชด. ๒๔๕)  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณร 90 รูป บวชเนกขัมมะ  89 คน  รวม  179 รูป/คน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และอีกประการหนึ่ง  เป็นการส่งเสริมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของมหาเถรสมาคม  โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล ๕    กตัญญูกตเวทิตาธรรม  สามัคคีธรรม  วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์             และสาธารณสงเคราะห์ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

 

 

๒.  วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2.2 เพื่อจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          2.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ความกตัญญูต่อบิดา  มารดา  และผู้มีพระคุณให้แก่เด็กและเยาวชน

          2.4 เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย    

          2.5 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของมหาเถรสมาคม

 

.  เป้าหมาย

          .๑  บรรพชาสามเณร  ป..6  (๑๐-7 ปีดังนี้

ลำดับ

หน่วยงานที่สังกัด

จำนวน (รูป)

1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  ๑     

40

2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑                  

30

3

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

20

รวม

90

 

.๒  บวชเนกขัมมะ  ป.๔ ม.6  (๑๐-๑7 ปี) ดังนี้

ลำดับ

หน่วยงานที่สังกัด

จำนวน (คน)

1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  ๑     

30

2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑                  

30

3

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

29

รวม

89

          - รวมจำนวนผู้บรรพชาสามเณร  และบวชเนกขัมมะทั้งสิ้น     จำนวน   179  รูป/คน  

.  งบประมาณ

ได้รับการสนับสนุนจาก

4.1   องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

4.2   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

4.3   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

4.4   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

4.5   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  ๑

4.6   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

4.7   กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

4.8   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (กก.๔ บก. กฝ. บช. ตชด. และร้อย ตชด. ๒๔๕) 

4.9   สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี  จังหวัดหนองคาย

4.10     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

ลำดับ

รายการ

ราคา/หน่วย

จำนวน

(คน)

รวม  (บาท)

หมายเหตุ

ค่าอัฐบริขาร  (เครื่องบวช)  บรรพชาสามเณร

๑,๐๐๐

90

90,000

วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง , มูลนิธิหลวงพ่อดำ , สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี , สพป. นค.1 , สพม. 21, สช.
01 เม.ย. 62 ถึง 09 ม.ค. 62 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานส่งเสริมบรรพชาสามเณรบวชเนกขัมมะ

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

งานส่งเสริมบรรพชาสามเณรบวชเนกขัมมะ                 

 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ ๑ - ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

ณ วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

อุโบสถวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง จ.หนองคาย การเเต่งกายชุดสุภาพ วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง มูลนิธิหลวงพ่อดำ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา และโรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา

หลวงพ่อดำ  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง 206  หมู่ที่ 6  บ้านโนนธาตุ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย 43000 โทร.042990505  มือถือ 0963637319

E-mail : pty2557@gmail.com