เจ้าอาวาส

พระครูสุญาณโสภิต ดร.
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง เจ้าคณะตำบลหนองกอมเกาะ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/01/2017
ปรับปรุง 24/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 130519
Page Views 204399
ประวัติพระครูสุญาณโสภิต
ประวัติพระครูสุญาณโสภิต

ประวัติพระครูสุญาณโสภิต

การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา),ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา).  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

                    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง          ๑. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

  ๒. เจ้าคณะตำบลหนองกอมเกาะ

  ๓. ผู้จัดการโรงเรียนวัดพระธาตุวิทย

  ๔. ผู้จัดการโรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา  (สช.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                         ๔

 

๑. สถานะเดิม           ชื่อ วิรัช นามสกุล เนตรขันธ์ เกิดวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.. ๒๕๐๕

  บิดา นายวิชัย นามสกุล เนตรขันธ์  มารดา นางสนิท นามสกุล เนตรขันธ์  

  บ้านเลขที่ ๑๑๙  คุ้มชัยพร  ต.หนองกอมเกาะ  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย

๒. บรรพชา             วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑  ณ วัดราษฎร์สามัคคี 

  ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

  นามพระอุปัชฌาย์     พระราชปรีชาญาณมุนี  วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) 

      ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

๓. อุปสมบท            วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕  ณ วัดเวฬุวัน  บ้านคำแค  ตำบลโพธิ์ชัย     อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

  นามพระอุปัชฌาย์    พระครูประสิทธิ์ธรรมคุณ วัดศรีคุณเมือง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

นามพระกรรมวาจาจารย์ พระหนูตัน ยโสธโร  วัดศรีคุณเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

นามพระอนุสาวนาจารย์  พระทองแดง สุกวโร  วัดศรีคุณเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 ๔. วิทยฐานะ

(๑) พ.ศ. ๒๕๑๖       สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนเทศบาลชำนาญ อนุเคราะห์  ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

(๒) พ.ศ. ๒๕๒๓       สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดราษฎร์สามัคคี

                                      จังหวัดหนองคาย

(๓) พ.ศ. ๒๕๒๕       สำเร็จการศึกษา ระดับที่ ๔ จากโรงเรียนผู้ใหญ่ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดราษฎร์สามัคคี  จังหวัดหนองคาย

(๔) พ.ศ. ๒๕๓๓       สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษ (พ.ม.)

จากกระทรวงศึกษาธิการ

(๕) พ.ศ. ๒๕๔๒       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)           จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

(๖) พ.ศ. ๒๕๔๔       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(๗) พ.ศ. ๒๕๕๒       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา การบริหารการศึกษา (ปร.ด.)

จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-  การศึกษาพิเศษ      ๑. ผ่านการฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานจากพระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ หลักสูตร ๗ เดือน (ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๕)

๒. ผ่านการฝึกสมาธิคุรุสาสมาธิ  รุ่นที่ ๒ (พระเวทย์) หลักสูตร ๕๐ วัน (๒๒ มีนาคม – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  สอนโดยพระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์  สิรินฺธโร)

-  ความชำนาญการ   ในนวกรรม  และควบคุมการก่อสร้าง

 ๕. งานปกครอง

          (๑) วันที่  ๑๗  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒   เป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี

ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย     

จังหวัดหนองคาย

         (๒) วันที่  ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕    เป็นเจ้าคณะตำบลหนองกอมเกาะ

อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

          (๓) วันที่  ๒  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗   เป็นพระอุปัชฌาย์สามัญ

 

          - มีระเบียบการปกครองวัด คือ

(๑)     ให้พระภิกษุสามเณร ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศหรือคำสั่งมหาเถรสมาคม โดยเคร่งครัด

(๒)     ให้พระภิกษุภายในวัด ช่วยดูแลงานภายในวัด โดยมอบ ให้พระภิกษุ ช่วยดูแลในเรื่องความสะอาด และในเรื่องการศึกษา

(๓)     พระภิกษุสามเณรต้องเอื้อเฟื้อในระเบียบของวัดด้วยความเคารพ เชื่อฟังตั้งอยู่ใน โอวาทของเจ้าอาวาส

(๔)     พระภิกษุสามเณรทุกรูปที่อยู่ในวัดต้องเรียนนักธรรม-บาลี และสามัญศึกษา

(๕)     พระภิกษุสามเณรต้องปฏิบัติกิจวัตร เช่น ทำวัตรเช้า–เย็น ออกรับบิณฑบาต กวาดบริเวณวัด 

          (๖)     พระภิกษุสามเณรต้องนุ่งห่มจีวรให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑล

(๗)     พระภิกษุสามเณรต้องบอกลาเจ้าอาวาส หรือรองเจ้าอาวาส เมื่อไปกิจธุระนอกวัดที่อื่น ทั้งค้างคืน และไม่ค้างคืน

         

-          มีกติกาของวัด คือ

(๑)     พระภิกษุสามเณรที่จะมาอยู่วัด ต้องย้ายหนังสือสุทธิมาสังกัดวัดด้วย และให้ เจ้าอาวาสต้นสังกัดมีหนังสือรับรองความประพฤติมาด้วย

(๒)     เมื่อมีอาคันตุกะมาขอพักค้างคืน ตลอดจนถึงญาติพี่น้องมาเยี่ยม ให้แจ้งเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ได้รับทราบเพื่ออนุญาต

          (๓)     พระภิกษุสามเณรจะต้องไม่นำสัตว์ที่ทางการอนุรักษ์มาเลี้ยงภายในวัด

(๔)     พระภิกษุสามเณรจะต้องมีความเอื้อเฟื้อ มีความสามัคคีในหมู่คณะ และช่วยงานเป็นการแบ่งเบาภาระภายในวัดร่วมกัน

(๕)     ในวันธรรมสวนะ ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ หรือ ๑๔ ค่ำ พระภิกษุสามเณรทุกรูปจะต้องลงรวมกันตอนเช้า เพื่อทำกิจกรรมที่ศาลาการเปรียญ

(๖)     พระภิกษุสามเณรทุกรูป จะต้องไม่ออกจากวัดหลังเวลา ๒๐.๐๐ น.

 ๖. งานศึกษา

(๑) พ.ศ. ๒๕๒๖       เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

(๒) พ.ศ. ๒๕๓๐       เป็นประธานหน่วยสอบธรรมสนามหลวง วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง

ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

         (๓) พ.ศ. ๒๕๓๒        เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง ตำบลหนองกอมเกาะ  

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

(๔) พ.ศ. ๒๕๓๕       เป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา บาลีสาธิตศึกษาวัดราษฎร์สามัคคี  ที่วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

(๕) พ.ศ. ๒๕๕๐       เป็นกรรมการสภา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

(๖) พ.ศ. ๒๕๕๔       เป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียน จังหวัดหนองคาย กลุ่มที่ ๘

(๗) พ.ศ. ๒๕๕๖       เป็นรองประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘

(๘) พ.ศ. ๒๕๕๖       เป็นผู้จัดการโรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา (โรงเรียนการกุศล  สังกัดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน)

(๙) พ.ศ. ๒๕๕๗       เป็นรองประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘

(๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗     เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในสังกัด กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘

 

- วิธีส่งเสริมการศึกษา คือ

.      ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีไปเรียนต่อยังสำนักอื่นโดยจัดหาทุนให้

๒.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ระดับชั้นประถม ศึกษาเข้ามา  เรียนศึกษาธรรมะ  เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรม แก่เด็ก และเยาวชนตลอดทั้งบุคคลที่มีความสนใจต้องการเรียนรู้โดยทั่วไป

.       จัดหาหนังสือซึ่งเป็นอุปกรณ์การสอนของครูไว้ในสำนักศาสนศึกษาทุกปี 

     จัดหาหนังสือเรียนนักธรรม-บาลี  ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่เป็นนักเรียนทุกรูป

     ให้มีการเรียนการสอนนักธรรมทุกชั้นในวัด

     ชี้ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร

ภายในวัด  ให้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับตนเอง และสังคมในอนาคต

๗.       จัดให้มีห้องสมุดในวัด พร้อมทั้งจัดหาหนังสือ หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ภิกษุสามเณร  และพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาค้นคว้า

         ๘.       ท

หลวงพ่อดำ  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง 206  หมู่ที่ 6  บ้านโนนธาตุ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย 43000 โทร.042990505  มือถือ 0963637319

E-mail : pty2557@gmail.com