ทำเนียบพระสงฆ์
ทำเนียบพระสงฆ์
1.พระครูสุญาณโสภิต เจ้าอาวาส
2.พระมหาปิยะพงษ์ ธีรปญฺโญ ป.ธ.4
3.พระปภัทรนันท์ เขมวีโร
4.พระเกียงไกร เนปกฺโก
5.พระณัฐกิตต์ อธิจิตฺโต
6.พระจักรพงษ์ จรณสมฺปนฺโน
7.พระสมบัติ กิตฺติญาโณ
8.พระมหาตะวัน ชยวโร ป.ธ.4